ต้อนรับนายกสภาเทคนิคการแพทย์

30 ตุลาคม 2562
นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ ให้การต้อนรับ รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการจากสภาฯ และเครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์จาก รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ณ กลุ่มงานเทคนิคบริการ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ และรพ.สต.ผักระย่าน้ำอ้อม

2019-10-30 รพ.ม่วงสามสิบ