วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ :


เราจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำในภาคอีสาน เป็นเลิศด้านบริการ คนทำงานมีความสุข

พันธกิจ :


1. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างดีที่สุด
2. สนับสนุน เครือข่ายปฐมภูมิให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
5. จัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ
6. การจัดการความรู้ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนบุคลากรให้มีความสุขในการทำงานและพัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
8. ดำเนินงานให้สอดคล้องและตอบสนองต่อทิศทางนโยบายระดับสูง
9. ผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ
10. พัฒนางานบริการด้านการแพทย์ปฐมภูมิ
11. พัฒนาศักยภาพสหวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ
12. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพีื่อสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิให้ยั่งยืน

ค่านิยม :

M:Modelnize S:Sefty&Standard S:Smart service H:Happiness

ทันสมัย ปลอดภัยได้มาตรฐาน ระบบบริการที่ดี ทุกชีวีมีความสุข :


เข็มมุ่ง :

พัฒนาพฤติกรรมบริการ ลดระยะเวลารอคอย พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ


เป้าประสงค์ :


1. ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ ปลอดภัย และ พึงพอใจ
2. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ
3. โรงพยาบาลมีข้อมูล สารสนเทศ ที่ถูกต้องและทันสมัย
4. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมและมีความสุขในการทำงาน
5. โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
6. ดำเนินงานตอบสนองนโยบายบรรลุเป้าหมาย