ประวัติโรงพยาบาล


ข้อมูลโรงพยาบาล :

 • ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย)โรงพยาบาลม่วงสามสิบ (ภาษาอังกฤษ) MUANGSAMSIB HOSPITAL
 • ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์:เลขที่ 378 หมู่ 10 ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045 489064 โทรสาร 045 489064-133 E-mail:m30hospital@gmail.com Website::https://m30hospital.com/
 • สถานที่ตั้งของโรงพยาบาลห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบเป็นระยะทาง 700 เมตรมีเนื้อที่ทั้งหมด ตามแบบเลขที่ .....2756.... พื้นที่ (ไร่/งาน/วา) ......25 ไร่..... งบประมาณ ........4,850,202....... บาท (.............สี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองร้อยสองบาทถ้วน...........) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ (ว/ด/ป) ...........พ.ศ.2526........ ส่งมอบอาคารเมื่อ (ว/ด/ป) ...........พ.ศ.2526........ พิกัด:: ละติจูด=15.512476 ลองจิจูด=104.731418 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เปิดให้บริการในฐานะโรงพยาบาล 10 เตียง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2526 ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ในเดือน พฤษภาคม 2535

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ

 • 1.นายแพทย์ธวัติ บุญไทย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 -2561

 • 2.นายแพทย์ประจักษ์ สีลาชาติ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -ปัจจุบัน

  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย 23 แห่ง ในปี 2554 พระภิกษุ และประชาชนที่มีจิตศรัทธา ได้สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสร้างตึกผู้ป่วยในขึ้นใหม่โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปี 2556 เปิดให้บริการผู้ป่วยในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 โดยแบ่งเป็น ตึกผู้ป่วยในหญิง และผู้ป่วยในชาย

 • เจ้าของ/ต้นสังกัด :

 • โรงพยาบาลรัฐบาล ต้นสังกัดในส่วนกลาง (กรม/กระทรวง) กรมปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
 • ต้นสังกัดในพื้นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 • เขตบริการสุขภาพที่ 10

 • ลักษณะการบริการ :

 • จำนวนเตียงตามกรอบ/จำนวนที่ขออนุญาต 60 เตียง
 • จำนวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง(ไม่รวมเตียงเสริม) 99 เตียง

 • สถานที่ตั้ง :

 • อยู่ในจุดห่างไกลโรงพยาบาลขนาดใหญ่ (รพศ./รพท.) หรืออยู่บนทางหลวงระยะไกลจนเป็นปัญหาในการเข้าถึงบริการ (ระยะทาง 35 กม.)
 • การศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 55 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 16 แห่ง มัธยมศึกษา 4 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 42 แห่ง นักเรียนส่วนใหญ่ไปเรียนต่อโรงเรียนมัธยมในจังหวัดอุบลราชธานี ในระดับ อุดมศึกษานักศึกษานิยมไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หรือสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี พฤติกรรมค่านิยมเยาวชนเลียนแบบสังคมในเมือง พบปัญหาด้านยาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ และการตั้งครรภ์อายุน้อย/ไม่พึงประสงค์
 • ศาสนาและวัฒนธรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุธ มีวัดพุธจำนวน 118 แห่ง สำนักสงฆ์ 21 แห่ง เป็นวัดที่เป็นแหล่งศึกษาของมีพระภิกษุจำนวน 2 แห่ง พบพระภิกษุกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังมีแนวโน้มสูงขึ้น

  ลักษณะภูมิประเทศ :

 • ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำใหญ่สำคัญ 2 สาย คือ ลำเซบาย ทางทิศตะวันออก กั้นระหว่าง อ.ม่วงสามสิบ กับ อ.เขื่องใน และ ลำเซบก ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก กั้นระหว่าง อ.ม่วงสามสิบ กับ อ. ลืออำนาจ อ. พนา จ. อำนาจเจริญ นอกจากนั้นมีพื้นที่หนองน้ำและบึงใหญ่จำนวน 12 แห่ง กระจายทั่วพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบแหล่งน้ำเหล่านี้ประชากรใช้เป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดที่เป็นอาหารหลักของประชากรรวมทั้งเป็นแหล่งวัตถุดิบในการทำหัตถกรรม เช่น การสานกระเป๋า การทอเสื่อ การทอหมวก

 • การคมนาคม :

 • การคมนาคมมีถนนชยางกูรซึ่งเป็นถนน 4 เลน สายหลัก เชื่อมตั้งแต่อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี ผ่านอำเภอม่วงสามสิบ ไปสู่อำเภอลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ โดยแบ่งเขตพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

 • จำนวนประชากร :

 • รับผิดชอบประชากรอำเภอม่วงสามสิบทั้งหมด 85,005 คน สัดส่วนประชากรชายร้อยละ 50.04 ประชากรหญิงร้อยละ 49.96 มี 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน 21,733 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์และวัยทำงาน กลุ่มอายุที่มากที่สุดคือ 45-49 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 50-54 ปี อัตราการเพิ่มของประชาชนมีแนวโน้มลดลง กลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จำนวน 14,945 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58 และเป็นกลุ่มที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีโรคเรื้อรัง
 • ชุมชนในเขตที่ตั้งของโรงพยาบาล คือตำบลม่วงสามสิบ มีประชากร จำนวน 9,565 คน เป็น ชายจำนวน 4,809 คน เป็นหญิงจำนวน 4,756 คน รับผิดชอบ 12 หมู่ 7 ชุมชน
 • มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเครือข่าย 23 แห่ง PCU 1 แห่ง


 • เขตการปกครอง :

 • แบ่งเขตการปกครอง 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท
 • 1.ม่วงสามสิบ(Muang Sam Sip) 12 หมู่บ้าน
 • 2.เหล่าบก(Lao Bok) 12 หมู่บ้าน
 • 3.ดุมใหญ่ (Dum Yai) 13 หมู่บ้าน
 • 4. หนองช้างใหญ่ (Non Chang Yai) 8 หมู่บ้าน
 • 5. หนองเมือง (Nong Mueang) 14 หมู่บ้าน
 • 6. เตย (Toei) 12 หมู่บ้าน
 • 7. ยางสักกระโพหลุ่ม (Yang Sak Krapho Lum) 11 หมู่บ้าน
 • 8. หนองไข่นก (Nong Khai Nok) 8 หมู่บ้าน
 • 9. หนองเหล่า (Nong Lao) 15 หมู่บ้าน
 • 10. หนองฮาง (Nong Hang) 9 หมู่บ้าน
 • 11. ยางโยภาพ (Yang Yo Phap) 13 หมู่บ้าน
 • 12. ไผ่ใหญ่ (Phai Yai) 12 หมู่บ้าน
 • 13. นาเลิง (Na Loeng) 9 หมู่บ้าน
 • 14. โพนแพง (Phon Phaeng) 10 หมู่บ้าน

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอม่วงสามสิบ :

  เครือข่ายรพ.สต.โซนที่ 1

 • 1.รพ.สต.หนองเมือง 03697
 • 2.รพ.สต.หนองแสง 03694
 • 3.รพ.สต.สร้างมิ่ง 03698
 • 4.รพ.สต.บัวยาง 03695
 • 5.รพ.สต.หนองหลัก 03692
 • 6.รพ.สต.ขมิ้น 03693
 • เครือข่ายรพ.สต.โซนที่ 2

 • 7.รพ.สต.หนองขุ่น 03710
 • 8.รพ.สต.ผักระย่า 03708
 • 9.รพ.สต.หนองสองห้อง 03709
 • 10.รพ.สต.แสงไผ่ 03712
 • 11.รพ.สต.ทุ่งมณี 03713
 • 12.รพ.สต.ไผ่ใหญ่ 03711
 • เครือข่ายรพ.สต.โซนที่ 3

 • 13.รพ.สต.หนองฮาง 03707
 • 14.รพ.สต.หนองเหล่า 03705
 • 15.รพ.สต.โพนแพง 03714
 • 16.รพ.สต.ดอนแดงใหญ่ 03706
 • 17.รพ.สต.หนองไข่นก 03704
 • 18.คสช.ม่วงสามสิบ
 • เครือข่ายรพ.สต.โซนที่ 4

 • 19.รพ.สต.พระโรจน์ 03696
 • 20.รพ.สต.น้ำคำแดง 03700
 • 21.รพ.สต.โนนขวาว 03699
 • 22.รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม 03702
 • 23.รพ.สต.นาดี 03701
 • 24.รพ.สต.ยางเครือ 03703

 • อัตรากำลัง :

 • มีศักยภาพที่แพทย์อยู่ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อนาคตมีแพทย์ต้องการอยู่มากขึ้น
 • 1. การผลิตแพทย์พยาบาลเพิ่มสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเหมาะสมส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการ และประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
 • 2. มีบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว , ทันตแพทย์รากฟัน และศัลยกรรม , พยาบาลจิตเวชและ NP ,PD , HD บริหารทางการพยาบาล , ENT , ยาเสพติด,กายบำบัด
 • 3. พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน CENP
 • 4. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัช สาธารณสุข จากสถาบันต่างๆอาทิ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วพบ.สรรพสิทธิ์ มรภ.อุบลฯ ม.ราชธานี ม.อุบลฯ
 • 5. เป็นสถาบันสมทบของการฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • 6. ในอนาคตโรงพยาบาลมีการวางแผนในการเพิ่มศักยภาพของแพทย์ให้ครบ 4 สาขาหลัก อายุรกรรม กุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ สูติศาสตร์