ไฟล์งานคุณภาพ
#หัวข้อดาวน์โหลดไฟล์ปีงบประมาณ
1

นำเสนอผลงานวิชาการ ระบบการดูแลผู้ป่วยเห็ดพิษ ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุม Northeast HA FORUM ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น

2566
2

นำสนอผลงานวิชาการ การพัฒนาระบบการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดผู้ป่วยระยะกลาง(Intermediate Care) ประเภทโปสเตอร์ ในการประชุม Northeast HA FORUM ครั้งที่ 18 จ.ขอนแก่น

2566
3

App-วิเคราะห์ผล-lab-ผู้ป่วย-HIV 

2566
4

Physical/Mechanical and Antibacterial properties of Orthodontic Adhesive Containing Calcium Phosphate and Nisin: Journal of Functional Biomaterial

2565
5

Physical/mechanical and antibacterial properties of orthodontic adhesives containing Sr-bioactive glass nanoparticles, calcium phosphate, and andrographolide /  Scientific reports

2565
6

E-Poster presentation" The Development of Orthodontic Adhesives Containing Ca/P and Nisin" / First prize At the 18th International Scientific Conference of the Dental Faculty Consortium of Thailand (DFCT 2021)

2565
7

การประเมินสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุข เวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการระบบบริการทันตสุขภาพในผู้สูงอายุโดยทันตบุคลากรแบบไร้รอยต่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563นะครับ

2563
8

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

2563
9

ผลของการออกกำลังกายแบบฤษีดัดตนต่อการบรรเทาความรุนแรงของภาวะข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นในผู้หญิงวัยกลางคน

2563
10

การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก : กรณีศึกษา  ในเวทีประชุมวิชาการนำเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าวิชาชีพพยาบาล เครือข่ายวิชาชีพพยาบาล(CNOR) เขตสุขภาพที่10 วันที่ 29 กรกฏาคม 2563 ณห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์อุบลราชธานี

2563
11

การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก : กรณีศึกษา

2563
12

2562 การขึ้นของฟันกรามแท้ซี่แรกในเด็กอายุ6 ปี อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธาน https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ/article/download/.../110079/

2562
132562 การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอม่วงสามสิบ โดยใช้หลักการบำบัดแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 2562
142562 นวัตกรรมถีบช่วยโลก2562
152562 รายงานผู้ป่วยการแก้ไขฟันหน้าล่างคร่อมฟันบนโดยใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ในผู้ป่วยเด็กชายอายุ 7 ขวบ2562
162561 ถูกนัด ถูกใจ ..ไร้รอยต่อ , HACC KK 15 th2561
172561 ปุ้งไม่ศูนย์ poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี 25612561
182561 การเตรียมผิวเซรามิกกรณีบูรณะด้วยครอบฟันเซรามิกล้วนในฟันที่ได้รับการรักษารากฟันซรายงานผู้ป่วย , poster presentation เวทีวิชาการทันตสาธารณสุข สสจ อุบล ปี 25612561
192560 ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม Factors Affecting the Force Distribution of Implantassisted Distal-extension Removable Partial Denture2560
202560 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอม่วงสามสิบ2560