Total 99 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022083003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2022082903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2021051110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ31360030300
2021051103713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง300000000
2021051103709รพ.สต.หนองสองห้อง100000000
2021051103702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม200000000
2021051103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1380000080
2021051010953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ14600000000
2021051003713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง430000030
2021051003712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1140000040
2021051003709รพ.สต.หนองสองห้อง600000000
2021051003707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง400000000
2021051003703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2021051003702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม700000000
2021051003700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1350000050
2021051003695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่600000000
2021051003693รพ.สต.ขมิ้น1800000000
2021050910953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ11200000000
2021050903712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่910000010
2021050903709รพ.สต.หนองสองห้อง900000000
2021050903707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง200000000
2021050903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก810000010
2021050903703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1100000000
2021050903702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2021050903700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1250000050
2021050903697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง400000000
2021050903695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่300000000
2021050903693รพ.สต.ขมิ้น2200000000
2021050810953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ15500000000
2021050803713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง510000010
2021050803712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1440000040
2021050803709รพ.สต.หนองสองห้อง810000010
2021050803707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง700000000
2021050803704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก730000030
2021050803703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1200000000
2021050803702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม700000000
2021050803700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1720000020
2021050803697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง510000010
2021050803695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่400000000
2021050803693รพ.สต.ขมิ้น1200000000
2021050803692รพ.สต.บ้านหนองหลัก700000000
2021050710953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ359190560620
2021050703713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง200000000
2021050703712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2340000040
2021050703709รพ.สต.หนองสองห้อง4700000000
2021050703708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ6120040440
2021050703707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1710000010
2021050703706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า2050000050
2021050703705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1610000010
2021050703704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1110000010
2021050703703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1200000000
2021050703702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2021050703700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1230000030
2021050703698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1600000000
2021050703697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง820000020
2021050703695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1050000050
2021050703694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่171900404110
2021050703693รพ.สต.ขมิ้น1110000010
2021050703692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1000000000
2021050610953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ39400000000
2021050603713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง300000000
2021050603712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2120000020
2021050603710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ900000000
2021050603709รพ.สต.หนองสองห้อง810000010
2021050603708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ6170050660
2021050603707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง4200000000
2021050603706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1100000000
2021050603705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า910000010
2021050603704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1710000010
2021050603703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม2110000010
2021050603702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1100000000
2021050603701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021050603700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1450000050
2021050603698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1830010110
2021050603697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง610000010
2021050603695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1230000030
2021050603694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่700000000
2021050603693รพ.สต.ขมิ้น332100000210
2021050603692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1400000000
2021050510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ56960000060
2021050503713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง300000000
2021050503712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1230000030
2021050503710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2500000000
2021050503709รพ.สต.หนองสองห้อง710000010
2021050503708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ6170050660
2021050503707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง800000000
2021050503706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1130000030
2021050503705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1600000000
2021050503704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1920000020
2021050503703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1600000000
2021050503702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021050503701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม29120040440
2021050503700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1590000090
2021050503698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1510000010
2021050503697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง700000000
2021050503695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1000000000
2021050503694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่380020240
2021050503693รพ.สต.ขมิ้น1710000010
2021050503692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1510000010
ประมวลผลแยกรายเดือน