คณะศึกษาดูงาน จาก สปป.ลาว

วันที่ 27 พฤศจิกายน โรงพยาบาลม่วงสามสิบ นำโดย นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลจาก 4 แขวง ประกอบด้วย แขวงจำปาศักดิ์ แขวงอัตตะปือ แขวงเซกองและแขวงสะละวัน คณะองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) และคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการคุณภาพด้านการพยาบาล บุคลากร สิ่งแวดล้อม ระบบส่งต่อ และระบบ 5ส. ของโรงพยาบาลม่วงสามสิบ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดต่างๆระหว่างโรงพยาบาล ภายไต้บริบทของแต่ละโรงพยาบาล

2017-11-27 รพ.ม่วงสามสิบ