เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”2.แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
  1. ITA EB23-2.pdf