เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
  1. EB 16 ข้อ 2.pdf