เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 [EB2] หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  1. ITA-EB2-1.11.pdf