เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 [EB2] หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPHวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
  1. ITA-EB2-1.9.pdf