เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
  1. 3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน.pdf