เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล[EB2]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสุนของหน่วยงาน10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนุบสนุนของหน่วยงาน
  1. 10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.pdf