เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล[EB2]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.1 ข้อมูลผู้บริหารแสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วยชื่อ -นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย หมายเลขโทรศัพท์
  1. 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร.pdf