Basic

ITA2566
หัวข้อ<p>MOIT20&nbsp;4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>
ข้อที่15
ดาวน์โหลดไฟล์
Docs
วันที่อัพโหลด2023-01-17 15:08:01
ผู้เข้าชม71