ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ธรรมาภิบาล โรงพยาบาลม่วงสามสิบ!

ประกาศ นโยบาย

 พ.ร.บ จัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560
 แนวนโยบายในการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน สสจ.อุบลฯ
 การนำเสนอการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
 ประกาศเจตนารมณ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zeo Tolerance)
 เอกสารความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

 เป็นโรงพยาบาลที่บริการคุณภาพ ข้อมูลทันสมัย หัวใจเพื่อประชาชน

พันธกิจ

 ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างดีที่สุด
 สนับ สนุนเครือข่ายปฐมภูมิให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 จัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีคุณภาพ
 การจัดการความรู้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
 ดำเนินงานให้สอดคล้องและตอบสนองต่อทิศทางนโยบายระดับสูง

Example Table

นพ.ประจักษ์ สีลาชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางทองพรรณ ภักดี
ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมาภิบาล