Total 122 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022083003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2022082903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2021041310953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ9200000000
2021041303714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง620000020
2021041303713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง100000000
2021041303712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1000000000
2021041303711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่410000010
2021041303709รพ.สต.หนองสองห้อง710000010
2021041303708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ100000000
2021041303707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง300000000
2021041303705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1200000000
2021041303704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก500000000
2021041303703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1200000000
2021041303702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1300000000
2021041303700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2230000030
2021041303693รพ.สต.ขมิ้น1200000000
2021041210953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ20200000000
2021041203714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง500000000
2021041203713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง660000060
2021041203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1710000010
2021041203711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่810000010
2021041203709รพ.สต.หนองสองห้อง1210000010
2021041203708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1220000020
2021041203707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1100000000
2021041203705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1400000000
2021041203704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก300000000
2021041203703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม910000010
2021041203702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021041203700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1350000050
2021041203697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง700000000
2021041203693รพ.สต.ขมิ้น1500000000
2021041203692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1010000010
2021041110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ15400000000
2021041103714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1200000000
2021041103713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง400000000
2021041103712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1640000040
2021041103711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่990000090
2021041103709รพ.สต.หนองสองห้อง1400000000
2021041103708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1200000000
2021041103705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1100000000
2021041103704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1110000010
2021041103703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021041103702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม400000000
2021041103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย720000020
2021041103697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง100000000
2021041103693รพ.สต.ขมิ้น1400000000
2021041103692รพ.สต.บ้านหนองหลัก810000010
2021041010953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ20000000000
2021041003714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1320000020
2021041003713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง300000000
2021041003712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1020000020
2021041003711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่980000080
2021041003709รพ.สต.หนองสองห้อง810000010
2021041003708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1600000000
2021041003707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง400000000
2021041003705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1400000000
2021041003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1430000030
2021041003703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1600000000
2021041003702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021041003700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1570000070
2021041003697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง110000010
2021041003693รพ.สต.ขมิ้น1600000000
2021041003692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1310000010
2021040910953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ53540110110
2021040903714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง161100000110
2021040903713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง363400000340
2021040903712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1750000050
2021040903711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่3010000010
2021040903709รพ.สต.หนองสองห้อง1000000000
2021040903708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ20160052360
2021040903707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง3800000000
2021040903705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1110000010
2021040903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก117117000001170
2021040903703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1200000000
2021040903702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม5300000000
2021040903700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย5770000070
2021040903698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง22180051570
2021040903697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง730000030
2021040903696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่1300000000
2021040903693รพ.สต.ขมิ้น4330010110
2021040903692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1500000000
2021040810953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ5943507727120
2021040803714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1490000090
2021040803713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1050000050
2021040803712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1650000050
2021040803711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่9250000050
2021040803709รพ.สต.หนองสองห้อง1310000010
2021040803708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ910000010
2021040803707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง2400000000
2021040803705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า4300000000
2021040803704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2610000010
2021040803703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม18150032370
2021040803702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1000000000
2021040803701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2021040803700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย605400000540
2021040803698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง927200505620
2021040803697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง330000030
2021040803696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่700000000
2021040803694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่82000532100
2021040803693รพ.สต.ขมิ้น5300000000
2021040803692รพ.สต.บ้านหนองหลัก794700000470
2021040710953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ63341061068110
2021040703714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง291500000150
2021040703713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1880000080
2021040703712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1130000030
2021040703711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่1930000030
2021040703709รพ.สต.หนองสองห้อง1110000010
2021040703708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ900000000
2021040703707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1100000000
2021040703706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1420000020
2021040703705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า4400000000
2021040703704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก251400000140
2021040703703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม910000010
2021040703702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1300000000
2021040703701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม18150050550
2021040703700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย645300000530
2021040703698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง433800406280
2021040703697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง620000020
2021040703696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่1000000000
2021040703694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่172600534140
2021040703693รพ.สต.ขมิ้น2390030330
2021040703692รพ.สต.บ้านหนองหลัก3520000020
ประมวลผลแยกรายเดือน