Total 152 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022083003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2022082903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2021012710953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ49410275141225390
2021012703714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1810000010
2021012703713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1500000000
2021012703711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่630000030
2021012703710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ900000000
2021012703709รพ.สต.หนองสองห้อง1200000000
2021012703708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ12160042280
2021012703705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า2100000000
2021012703704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1620000020
2021012703703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม16160040660
2021012703702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021012703701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม25130040450
2021012703700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย251300000130
2021012703699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย161500000150
2021012703698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง940001030
2021012703695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1900000000
2021012703693รพ.สต.ขมิ้น100000000
2021012703692รพ.สต.บ้านหนองหลัก900000000
2021012610953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ54046108810190
2021012603714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง3400000000
2021012603713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง2000000000
2021012603712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1580000080
2021012603711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่400000000
2021012603710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2400000000
2021012603709รพ.สต.หนองสองห้อง1330000030
2021012603708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1014600616330
2021012603705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า4250000050
2021012603704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก291500000150
2021012603703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม21140032450
2021012603702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม400000000
2021012603701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม11150050550
2021012603700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย211100000110
2021012603699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย281100000110
2021012603698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง17150044160
2021012603696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่1230000030
2021012603695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1520000020
2021012603694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่740000040
2021012603693รพ.สต.ขมิ้น1800000000
2021012603692รพ.สต.บ้านหนองหลัก2210000010
2021012510953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ613244524180
2021012503714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง3700000000
2021012503713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1600000000
2021012503712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2480000170
2021012503711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่1430000030
2021012503710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ4000000000
2021012503709รพ.สต.หนองสองห้อง920000020
2021012503708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ242200550120
2021012503707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง3200000000
2021012503705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า3530000030
2021012503704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2800000000
2021012503703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม19160040660
2021012503702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2021012503701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม11150050550
2021012503700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย321900000190
2021012503699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย111100000110
2021012503698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง20120042240
2021012503696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่900000000
2021012503695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1030000030
2021012503694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่1298600404780
2021012503693รพ.สต.ขมิ้น2590030330
2021012503692รพ.สต.บ้านหนองหลัก2100000000
2021012410953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ11700000000
2021012403714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง3800000000
2021012403713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง400000000
2021012403712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1280000080
2021012403711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่1010000010
2021012403710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1100000000
2021012403709รพ.สต.หนองสองห้อง1420000020
2021012403708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ1420000110
2021012403707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง400000000
2021012403705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า2610000010
2021012403704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2021012403703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม900000000
2021012403702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม700000000
2021012403701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม300000000
2021012403700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย700000000
2021012403699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย171500000150
2021012403698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง800000000
2021012403696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่940000040
2021012403695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1070000070
2021012403694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่600000000
2021012403693รพ.สต.ขมิ้น700000000
2021012403692รพ.สต.บ้านหนองหลัก2520000020
2021012310953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ15900000000
2021012303714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1700000000
2021012303713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1400000000
2021012303712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1150000050
2021012303711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่600000000
2021012303710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ1500000000
2021012303709รพ.สต.หนองสองห้อง1720000020
2021012303707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง910000010
2021012303705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า1500000000
2021012303704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก400000000
2021012303703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม800000000
2021012303702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021012303701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม200000000
2021012303700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1020000020
2021012303699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย141100000110
2021012303698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1000000000
2021012303696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่1200000000
2021012303695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่960000060
2021012303694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่800000000
2021012303693รพ.สต.ขมิ้น1000000000
2021012303692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1340000040
2021012210953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ582613611102470
2021012203714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง4700000000
2021012203713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง1030000030
2021012203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่211400000140
2021012203711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่2290000090
2021012203710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ3600000000
2021012203709รพ.สต.หนองสองห้อง1410000010
2021012203708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ31150052350
2021012203707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง6810000010
2021012203706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1820000020
2021012203705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า633000000300
2021012203704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2500000000
2021012203703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม49130041530
2021012203702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2021012203701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม42140031460
2021012203700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย381600000160
2021012203699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย101000000100
2021012203698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง15160050560
2021012203696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่292000000200
2021012203695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่3020000020
2021012203694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่3057005010420
2021012203693รพ.สต.ขมิ้น1220000020
2021012203692รพ.สต.บ้านหนองหลัก705300000530
2021012110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ448110983527580
2021012103714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง2800000000
2021012103713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง2620000020
2021012103712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1940000040
2021012103711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่2150000050
2021012103710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ2600000000
2021012103709รพ.สต.หนองสองห้อง4420000020
2021012103708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ18180053280
2021012103707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง2820000020
2021012103706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่า1300000000
2021012103705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า7210000010
2021012103704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก2110000010
2021012103703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม23130032350
2021012103702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม100000000
2021012103701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม11180060660
2021012103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย2990000090
2021012103699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย691600000160
2021012103698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง953500523250
2021012103696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่920000020
2021012103695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1640000040
2021012103694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่234500507330
2021012103693รพ.สต.ขมิ้น2530010110
2021012103692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1500000000
ประมวลผลแยกรายเดือน