Total 43 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2021092203713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง320000020
2021092203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่200000000
2021092203700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย630000030
2021092110953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ66964200000
2021092103713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง221500000150
2021092103712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1900000000
2021092103707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง500000000
2021092103704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1140000040
2021092103703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1200000000
2021092103702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม500000000
2021092103700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย241100000110
2021092103698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง1340000040
2021092103697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง1390000090
2021092103695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1120000020
2021092103694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่12190050590
2021092103693รพ.สต.ขมิ้น900000000
2021092103692รพ.สต.บ้านหนองหลัก1420000020
2021092010953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ541137211110
2021092003712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่2920000020
2021092003707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง2400000000
2021092003704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก1800000000
2021092003703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม2610000010
2021092003702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม1600000000
2021092003700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย4590000090
2021092003698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง605400000540
2021092003697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง900000000
2021092003695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่1610000010
2021092003694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่232100505110
2021092003693รพ.สต.ขมิ้น3400000000
2021092003692รพ.สต.บ้านหนองหลัก3300000000
2021091910953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ15300000000
2021091903713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิง410000010
2021091903712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่1210000010
2021091903707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1000000000
2021091903704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นก900000000
2021091903703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม1500000000
2021091903702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม600000000
2021091903700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตย1480000080
2021091903698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง940000040
2021091903695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่700000000
2021091903694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่810000010
2021091903693รพ.สต.ขมิ้น600000000
2021091903692รพ.สต.บ้านหนองหลัก700000000
ประมวลผลแยกรายเดือน