จัดการแตกไฟล์ Zip Files 43 แฟ้ม

ZIPfilename : F43_03703_address_25641130162704.zip
Extract OK
Open Directory ./zip2txt/
Open Main Directory F43_03703_address_25641130162704
filename:address.txt
Error Query [Unknown column 'TELEPHONE' in 'field list']