บริการคลินิกพิเศษ


วิสัยทัศน์ :

  • วิชาชีพมาตรฐาน บริการแบบองค์รวม มีส่วนร่วมในชุมชน มุ่งผลสุขภาพดี