งานคลินิกโรคไตเรื้อรัง

งานคลินิคโรคไตเรื้อรังและเครือข่ายบริการสุขภาพม่วงสามสิบทุกท่าน ขอขอบพระคุณ
ท่าน นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย
นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล,ศาสตราจารย์แพทย์หญิง นภาธร บานชื่น,นพ.วินัย ลีสมิทย์และคณะจากสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 
แพทย์หญิงดวงตา อ่อนสุวรรณและอาจารย์น้องนุช บ่อคำ จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอาจารย์จากกรมควบคุมโรคทุกท่าน ตลอดจนพี่ๆทีมงานNCD สสจ.อุบลราชธานี, งานservice plan เขต 10 

2019-06-20 รพ.ม่วงสามสิบ