พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย2561

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย2562 ณ ห้องประชุมประสานใจ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

2018-08-22 รพ.ม่วงสามสิบ