สื่อสารและพฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ. อุบลราชธานี
โครงการพัฒนาระบบงาน การสื่อสาร 
และ พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศ (ESB)
อาจารย์ชลธร บุญศรี 
วิทยากร OD ESB พฤติกรรมบริการ
สอนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง อบรม2 รุ่น ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมประสานใจ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ

2018-03-06 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ