โครงการหมอปั่น ชวนบุญ

โครงการหมอปั่น????????????ชวนบุญ...เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและโรงพยาบาลตำบลในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่15-18 กุมพาพันธ์ 2561 ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบเงินบริจาคในครั้งนี้

2018-02-15 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ