// // //

โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ปี 2560

งานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างมือ เนื่องในวันล้างมือโลก 15 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยและญาติ และผู้มาติดต่อราชการตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค จากผู้ป่วยที่มารับบริการไม่ให้เข้าสู่ร่างกายตนเอง ด้วยการล้งมือ 7 ขั้นตอน โดยกิจกรรมได้มีการรณรงค์สาธิตวิธีล้างมือ การใช้งานแอลกอฮอล์แฮนรับ และการให้คำแนะนำกับญาติผู้ป่วยในการป้องกันตนเอง โดยได้รับการร่วมมือจากนักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 ในการร่วมรณรงค์ในครั้งนี้ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งผู้มารับบริการและญาติด้วย

2017-10-16 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี