Generic placeholder image

มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลม่วงสามสิบและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่ำเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง.pdf

: 2020-02-29 : Admin 379