Generic placeholder image

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

: 2020-06-15 : Admin 13