Total 295 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายเดือน
รหัสสถานบริการเดือนปีทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริม
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักมกราคม256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักกุมภาพันธ์256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักมีนาคม256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักเมษายน256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักพฤษภาคม256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักมิถุนายน256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักกรกฎาคม256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักสิงหาคม256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักกันยายน256400000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักตุลาคม256300000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักพฤศจิกายน256300000(not set)
03692รพ.สต.บ้านหนองหลักธันวาคม256300000(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นมกราคม2564002240297(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นกุมภาพันธ์2564001160132(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นมีนาคม25640024833316(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นเมษายน256400920147(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นพฤษภาคม2564001701280(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นมิถุนายน2564001670222(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นกรกฎาคม2564001260211(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นสิงหาคม25640056076(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นกันยายน25640018067(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นตุลาคม25630015320150(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นพฤศจิกายน2563002071257(not set)
03693รพ.สต.ขมิ้นธันวาคม2563002160269(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่มกราคม2564001680186(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่กุมภาพันธ์2564001324178(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่มีนาคม25640015814189(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่เมษายน25640010518104(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่พฤษภาคม25640043046(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่มิถุนายน2564001360162(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่กรกฎาคม2564001110147(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่สิงหาคม2564001726222(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่กันยายน2564001698187(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ตุลาคม25630021129261(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่พฤศจิกายน2563002360266(not set)
03694รพ.สต.บ้านหนองแสง ตำบลดุมใหญ่ธันวาคม2563001850174(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่มกราคม256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่กุมภาพันธ์256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่มีนาคม256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่เมษายน256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่พฤษภาคม256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่มิถุนายน256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่กรกฎาคม256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่สิงหาคม256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่กันยายน256400000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ตุลาคม256300000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่พฤศจิกายน256300000(not set)
03695รพ.สต.บ้านบัวยาง ตำบลดุมใหญ่ธันวาคม256300000(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่มกราคม256400100(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่กุมภาพันธ์256400101(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่มีนาคม256400000(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่เมษายน256400000(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ตุลาคม256300101(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่พฤศจิกายน256300200(not set)
03696รพ.สต.บ้านพระโรจน์ ตำบลหนองช้างใหญ่ธันวาคม256300101(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองมกราคม256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองกุมภาพันธ์256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองมีนาคม256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองเมษายน256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองพฤษภาคม256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองมิถุนายน256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองกรกฎาคม256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองสิงหาคม256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองกันยายน256400000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองตุลาคม256300000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองพฤศจิกายน256300000(not set)
03697รพ.สต.บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมืองธันวาคม256300000(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองมกราคม256400964571(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองกุมภาพันธ์2564001154197(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองมีนาคม25640013344134(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองเมษายน25640073494(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองพฤษภาคม25640017070(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองมิถุนายน2564001182121(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองกรกฎาคม25640090090(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองสิงหาคม2564001311129(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองกันยายน2564001070108(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองตุลาคม25630021979215(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองพฤศจิกายน25630016633167(not set)
03698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมืองธันวาคม256300951778(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยมกราคม256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยกุมภาพันธ์256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยมีนาคม256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยเมษายน256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยพฤษภาคม256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยมิถุนายน256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยกรกฎาคม256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยสิงหาคม256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยกันยายน256400000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยตุลาคม256300000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยพฤศจิกายน256300000(not set)
03699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตยธันวาคม256300000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยมกราคม256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยกุมภาพันธ์256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยมีนาคม256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยเมษายน256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยพฤษภาคม256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยมิถุนายน256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยกรกฎาคม256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยสิงหาคม256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยกันยายน256400000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยตุลาคม256300000(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยพฤศจิกายน256300001(not set)
03700รพ.สต.บ้านน้ำคำแดง ตำบลเตยธันวาคม256300000(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมกราคม2564001369141(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกุมภาพันธ์25640081478(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมีนาคม25640016815155(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มเมษายน256400821676(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มพฤษภาคม2564001171115(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมิถุนายน2564001460145(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกรกฎาคม2564001162110(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มสิงหาคม25640014513134(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกันยายน2564001538146(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มตุลาคม2563001978187(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มพฤศจิกายน2563003024305(not set)
03701รพ.สต.นาดี ตำบลยางสักกระโพหลุ่มธันวาคม2563001855176(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มมกราคม256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มกุมภาพันธ์256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มมีนาคม256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มเมษายน256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มพฤษภาคม256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มมิถุนายน256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มกรกฎาคม256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มสิงหาคม256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มกันยายน256400000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มตุลาคม256300000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มพฤศจิกายน256300000(not set)
03702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่มธันวาคม256300000(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมกราคม256400431350(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกุมภาพันธ์25640057965(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมีนาคม2564009112104(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มเมษายน25640019522(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มพฤษภาคม25640019020(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มมิถุนายน256400990103(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกรกฎาคม25640062172(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มสิงหาคม256400751106(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มกันยายน25640029030(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มตุลาคม2563001166132(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มพฤศจิกายน25630016614181(not set)
03703รพ.สต.บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่มธันวาคม25630072674(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกมกราคม256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกกุมภาพันธ์256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกมีนาคม256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกเมษายน256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกพฤษภาคม256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกมิถุนายน256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกกรกฎาคม256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกสิงหาคม256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกกันยายน256400000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกตุลาคม256300000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกพฤศจิกายน256300000(not set)
03704รพ.สต.ตำบลหนองไข่นกธันวาคม256300000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ามกราคม256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ากุมภาพันธ์256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ามีนาคม256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าเมษายน256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าพฤษภาคม256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ามิถุนายน256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ากรกฎาคม256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าสิงหาคม256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่ากันยายน256400000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าตุลาคม256300000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าพฤศจิกายน256300000(not set)
03705รพ.สต.บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่าธันวาคม256300000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ามกราคม256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ากุมภาพันธ์256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ามีนาคม256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าเมษายน256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าพฤษภาคม256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ามิถุนายน256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ากรกฎาคม256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าสิงหาคม256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่ากันยายน256400000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าตุลาคม256300000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าพฤศจิกายน256300000(not set)
03706รพ.สต.บ้านดอนแดงใหญ่ ตำบลหนองเหล่าธันวาคม256300000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางมกราคม256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางกุมภาพันธ์256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางมีนาคม256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางเมษายน256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางพฤษภาคม256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางมิถุนายน256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางกรกฎาคม256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางสิงหาคม256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางกันยายน256400000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางตุลาคม256300000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางพฤศจิกายน256300000(not set)
03707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮางธันวาคม256300000(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพมกราคม25640016063126(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพกุมภาพันธ์256400178104150(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพมีนาคม256400238170210(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพเมษายน25640015717170(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพพฤษภาคม2564001680180(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพมิถุนายน2564002000284(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพกรกฎาคม2564001640197(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพสิงหาคม2564002050254(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพกันยายน2564011960227(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพตุลาคม256300269105233(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพพฤศจิกายน25630129561290(not set)
03708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพธันวาคม25630117364159(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องมกราคม256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องกุมภาพันธ์256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องมีนาคม256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องเมษายน256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องพฤษภาคม256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องมิถุนายน256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องกรกฎาคม256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องสิงหาคม256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องกันยายน256400000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องตุลาคม256300000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องพฤศจิกายน256300000(not set)
03709รพ.สต.หนองสองห้องธันวาคม256300000(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพมกราคม256421040040(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพกุมภาพันธ์2564410702361(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพมีนาคม256450075075(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพเมษายน256450101(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพพฤษภาคม2564250505(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพมิถุนายน256465034133(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพกรกฎาคม256410036196(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพสิงหาคม25645029161(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพกันยายน256400000(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพตุลาคม2563600501241(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพพฤศจิกายน2563220677141(not set)
03710รพ.สต.บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพธันวาคม2563770843119(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่มกราคม256400000(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่กุมภาพันธ์256400000(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่มีนาคม256400000(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่เมษายน256400000(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่พฤษภาคม256400001(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่มิถุนายน256400000(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่กรกฎาคม2564002032(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่สิงหาคม2564008021(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่กันยายน25640032034(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ตุลาคม256300452161(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่พฤศจิกายน256300364365(not set)
03711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่ธันวาคม256300223(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่มกราคม256400004(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่กุมภาพันธ์256400000(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่มีนาคม256400000(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่เมษายน256400000(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่พฤษภาคม256400001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่มิถุนายน256400000(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่กรกฎาคม256400001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่สิงหาคม256400001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่กันยายน256400001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ตุลาคม256300001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่พฤศจิกายน256300001(not set)
03712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ธันวาคม256300001(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงมกราคม256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงกุมภาพันธ์256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงมีนาคม256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงเมษายน256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงพฤษภาคม256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงมิถุนายน256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงกรกฎาคม256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงสิงหาคม256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงกันยายน256400000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงตุลาคม256300000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงพฤศจิกายน256300000(not set)
03713รพ.สต.บ้านทุ่งมณี ตำบลนาเลิงธันวาคม256300000(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงมกราคม256400000(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงกุมภาพันธ์256400000(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงมีนาคม256400000(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงเมษายน256400000(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงพฤษภาคม25640025025(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงมิถุนายน25640076076(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงกรกฎาคม25640039648(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงสิงหาคม25640065094(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงกันยายน256400788100(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงตุลาคม25630070078(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงพฤศจิกายน25630058059(not set)
03714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพงธันวาคม256300000(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบมกราคม2564157154208139428(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบกุมภาพันธ์2564111149170134396(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบมีนาคม256450158215142402(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบเมษายน2564265010919146(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบพฤษภาคม2564345612617126(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบมิถุนายน2564284214375130436(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบกรกฎาคม2564136164344127442(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบสิงหาคม2564251195231165322(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบกันยายน256418013813476180(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบตุลาคม2563343258340249322(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบพฤศจิกายน2563264309588246915(not set)
10953โรงพยาบาลม่วงสามสิบธันวาคม2563168207311138513(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบมกราคม256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบกุมภาพันธ์256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบมีนาคม256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบเมษายน256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบพฤษภาคม256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบมิถุนายน256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบกรกฎาคม256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบสิงหาคม256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบกันยายน256400000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบตุลาคม256300000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบพฤศจิกายน256300000(not set)
99809ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลม่วงสามสิบธันวาคม256300000(not set)
   รวม2,3852,05514,2422,84617,1400