Total 17 items.

รายงานนับหัตถการแพทย์ทางเลือกระดับอำเภอม่วงสามสิบ จำแนกรายวัน
วันรับบริการHospcodeHospnameจำนวนบริการหัตถการแผนไทยทับหม้อเกลือนวดและประคบนวดอบประคบส่งเสริมฝังเข็ม
2022100303714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง1700000000
2022100303709รพ.สต.หนองสองห้อง1100000000
2022100303708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ11100030340
2022100303707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง1000000000
2022100303702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม805900000590
2022100303693รพ.สต.ขมิ้น1400000000
2022100210953โรงพยาบาลม่วงสามสิบ12700000000
2022100203714รพ.สต.บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง600000000
2022100203712รพ.สต.แสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่100000000
2022100203711รพ.สต.บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลไผ่ใหญ่1220000020
2022100203709รพ.สต.หนองสองห้อง1400000000
2022100203708รพ.สต.บ้านผักระย่า ตำบลยางโยภาพ121100000110
2022100203707รพ.สต.บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง400000000
2022100203702รพ.สต.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม210000010
2022100203699รพ.สต.บ้านโนนขวาว ตำบลเตย520000020
2022100203698รพ.สต.บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง700000000
2022100203693รพ.สต.ขมิ้น1400000000
ประมวลผลแยกรายเดือน