เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOTH2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย 1. รูปถ่าย 2 .ชื่อ-นามสกุล 3. ตำแหน่ง และ 4 .หมายเลขโทรศัพท์ มีครบ 4 รายการ
  1. 1.1.pdf