เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
  1. 2.2_รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบ 65 แบบ สขร_ 1(ธค.64).pdf