เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT5 1.ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 25641. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานแบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2564
  1. MOIT5-5.1สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนประจำปี 2565.pdf