เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
11. คำสั่ง / กรอบแนวทาง1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  1. MOIT1แบบฟอร์มเผยแพร่อข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf