เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT4 ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  1. MOIT4-คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ปิด-ปลดประกาศจัดซื้อจัดจ้างปี2565.pdf