เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)
  1. MOITสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตค-ธค2564.pdf