เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
  1. อนุมัติแผนเงินบำรุง สสอ. 65.pdf