เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 2. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  1. 1.2นโยบายทุกระดับที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราช.pdf