เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 2. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ2564.pdf