เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
11. คำสั่ง / กรอบแนวทาง1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
  1. MOIT1-1.1ขออนุมัติลงนามในประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผานเว็บไซต์สสอ.ม่วงสามสิบ.pdf