เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOIT2 2. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
  1. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2564.pdf