เอกสาร ITA2565

เอกสาร ITA65

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1MOTH2 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย1.2 นโยบายของผู้บริหาร
  1. 1.2นโยบายทุกระดับที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราช.pdf