เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 [EB2] หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนุบสนุนของหน่วยงาน
  1. ITA EB2-10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน.pdf