เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 [EB2] หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
  1. ITA-EB2-2นโยบายและยุทธศาสตร์-ปี-64.pdf