ระบบบันทึก ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ 2564)

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล [EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน]

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล [EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563]

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ [EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB6 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 4การส่งเสริมความโปร่งใส [EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส [EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส [EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน [EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ [EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ [EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต [EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต [EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 7 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต [EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 9การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด”จิตพอเพียงต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร[EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564]