เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรEB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG…”4.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่องกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง
  1. 4.กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม.pdf