เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  1. ภาพกิจกรรม การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน.pdf