เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
  1. 4. หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3..pdf