เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.
  1. 4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3..pdf