เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (EB 9 ) : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
  1. ภาพถ่ายโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม.pdf