เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25642.รายงานผลของแผนการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด(งบลงทุน ทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุก 6 เดือน)2.2รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  1. 2.2 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1.pdf