เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล[EB2]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
  1. 1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf