เอกสาร ITA

เอกสาร ITA

#หมวดหมู่หลักหมวดหมู่ย่อยชื่อเอกสารเอกสารประกอบ
1ตัวชี้วัดที่1 การเปิดเผยข้อมูล[EB2]:หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 25521ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
  1. 1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552.pdf